Home

Partijen zoals toezichthouders, handhavers en vakbonden hebben vaak onvoldoende kennis en vaardigheid om de wet goed te kunnen interpreteren en toe te passen. Meestal nemen ze te weinig tijd om een zaak goed te bekijken en is dossiervorming in een zaak onvoldoende. Soms ook proberen jonge juristen onmogelijke jurisprudentie op hun naam te krijgen. Gevolg: ze maken eigen interpretaties van de wet, rekenen zich rijk, vragen dingen van burgers en bedrijven die vaak niet mogen en leggen de bewijslast bij de ander.

Rechtvaardigheid

 

Om de wet goed te begrijpen en toe te passen helpt het uitgangspunt van ons rechtssysteem: de rechtvaardigheid, de redelijkheid en de billijkheid. Met dat in gedachten vind je in negen van de tien gevallen de goede weg.

En met het aanleggen van een goed eigen dossier natuurlijk!

Contact

 

Marten Brascamp

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

tel: 06 200 90 381

eFax: 084 749 0984

mail: info@brascamp.com

 

Scientiae cogitatione procedere

27 september 2016 -

Marten Brascamp in een zaak over

Algemene wet bestuursrecht art. 9.1 lid1 en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 21

 

NIEUWS

VOORST - Gemeente Voorst wilde leges heffen op een omgevingsvergunning die eerder van rechtswege was verstrekt. Dat is onrechtmatig.

Leges kan worden geheven als een gemeente een dienst heeft verleend. Maar daarvoor moet ze wel wat doen. Het enkel in ontvangst nemen van een aanvraag omgevingsvergunning en die vervolgens in de krant publiceren, is onvoldoende om sprake te laten zijn van een verleende dienst.

 

ARNHEM - Rechtbank Gelderland heeft een eis om schadevergoeding afgewezen. Een eiser leed schade door een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan. De schade bestond uit drie posten: (1) kosten van een communicatieadviseur tijdens een gevoerde procedure van bezwaar en beroep, (2) transportkosten en (3) 'gemist voordeel' (w.o. toekomstige inkomstenderving) vanwege bestede werktijd. Eiser vroeg om schadevergoeding op grond van Algemene wet bestuursrecht, art. 8.88.

De rechter oordeelde dat elk van de drie kostenposten moet worden gerekend tot zogenaamde 'proceskosten'. Voor proceskosten bestaat een aparte regeling: het Besluit proceskosten bestuursrecht. Die vergoedt een beperkt aantal kostensoorten en sluit daarmee andere, waaronder de drie in het onderhavige geval, automatisch uit. Uitgesloten kostensoorten kunnen vervolgens niet alsnog onder artikel 8.88 worden gevorderd. Dat heeft de Raad van State recent nog eens bevestigd.

Blijft natuurlijk de vraag of 'gemist voordeel' wel tot de proceskosten kan worden gerekend.

 

APELDOORN - Twee ex-medewerkers procedeerden tegen hun vorige werkgever om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. De gevraagde vergoeding betrof een periode van meer dan 20 jaar. FNV bereidde hun zaak zeer slecht voor. Toen ze de bui zagen hangen, lieten de medewerkers zich met een luttel bedrag afkopen.

PROJECTEN

 

  • Aanplant van bomen in agrarische bestemming
  • Onteigening van ondergrond bij ruilverkaveling
  • Legesheffing bij een omgevingsvergunning van rechtswege
  • Onjuiste opgave van gegevens bij aanvraag omgevingsvergunning
  • Incasso van afgeschafte abonnementskosten OV-fiets
  • Schadeclaim bij onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan
  • Inning van huur zonder huurcontract
  • Opvolgend werkgeverschap en de verplichting tot transitievergoeding

 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Marten Hermsen Brascamp

06 200 90 381 info@brascamp.com